Startsida Kort om ED Att leva med ED Om föreningen Bli medlem Länkar
  
Att söka vårdbidrag - från en mammas synvinkel

När man på grund av en medfödd diagnos har mer besvär eller omkostnader i vardagen än en person som inte har diagnosen kan man ansöka om Vårdbidrag hos Försäkringskassan.

Vårdbidrag betalas ut till den som vårdar ett barn med någon funktionsnedsättning och som behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader eller om funktionsnedsättningen medför ökade merkostnader. Vårdbidragets storlek varierar med hur stora behov barnet har.

Ett helt vårdbidrag är 250 % av prisbasbeloppet. Man kan få ett helt, tre fjärdedels, halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. 2014 gav ett helt vårdbidrag 9250 kr/månad.

Man kan ansöka om merkostnader om man anser sig har extra kostnader på grund av funktionsnedsättningen.

När man ansöker om vårdbidrag ska man bifoga läkarutlåtande om funktionsnedsättningen och söker man ersättning för merkostnader ska man beskriva vilka kostnaderna är.

Man kan söka enbart vårdbidrag och enbart merkostnader eller båda tillsammans.

Om det finns flera barn i familjen gör Försäkringskassan en bedömning på det sammanlagda behovet.

Mer att läsa på http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/funktionsnedsattning/vardbidrag/

Man kan också ringa Försäkringskassan på 0771-524 524 (privatpersoner).

Från en mammas synvinkel
Att ha ett barn med ED innebär att vardagen blir lite mer omständlig än den är om man inte är drabbad.

Det blir ofta många tandläkare - och läkarbesök, inte sällan har barnet mycket torr hud och behöver smörjas ofta, det tar tid att sköta skenor, broar och andra tandersättningar och man kan behöva fläktar eller luftkonditionering för att skydda mot för hög värme.

En del ED-drabbade har också ett sämre immunförsvar och därmed ökad risk för infektioner och sjukdom, vilket i sin tur medför att man tvingas vara hemma från jobb och skola.

Vår son och dotter är båda drabbade av Hypohidrotisk ED, såsom jag själv. När barnen var små kände vi inte till att man kunde ansöka om vårdbidrag och det är därför jag skriver ner detta – jag skulle ha behövt den här informationen då...

Att som förälder söka vårdbidrag är svårt – man ska nämligen plocka fram och skriva ner många negativa aspekter om någon man älskar.

I en ansökan om vårdbidrag är det fokus på skillnaden mellan mitt barn och ett barn som inte är drabbat av ED – vad det är i vardagen som är svårare för oss än för andra.

En ansökan om vårdbidrag har flera delar:

  • Ansökan
  • Merkostnader
  • Läkar- och tandläkarintyg
  • Kompletterande information
  • Försäkringskassans undersökande samtal

Nedan följer lite om hur vår väg genom ansökningsprocessen såg ut och kanske lite råd och tips.

Ansökan
Ansökan finns på Försäkringskassans hemsida att skriva ut. I ansökan ska du ange varför ni anser er berättigade till vårdbidrag. Utrymmet där man skulle beskriva vardagen med ED var litet så jag skrev ”Se bifogat dokument” och skrev ett långt brev med vår historia…

Jag beskrev ED i allmänhet och också vad ED inneburit för just mina barn, exempel: ” För sonens del innebär ED att han endast har x antal permanenta tänder och än så länge x antal mjölktänder. Samtliga av sonens tänder har avvikande form. Han har lärt sig äta det mesta, men det har varit var svårt, särskilt när han var liten - han satte ofta i halsen. När man saknar så många tänder utvecklas inte heller tandbenet som det ska vilket innebär låg betthöjd som i sin tur ger ett lite avvikande utseende.

I brevet försökte jag också visa vad som gör att vardagen mer krävande för mig som förälder;

”… Jag har lagt en del tid på att informera lärare, tränare och andra berörda och även skrivit ett informationsblad att lämna ut”.

”… Men nu när även dottern har börjat med frekventa besök hos tandläkare – tillsammans med de sjukvårds- och tandläkarkontakter sonen redan har, har haft och kommer att få – upplever vi att det tar mycket tid, kraft och ekonomi (de flesta kontakter är ju i Örebro)”.

Jag försökte också beskriva våra barns vardag; ”… sonen svettas om fötterna, men i övrigt tycks han sakna fungerande svettkörtlar. Han är en mycket aktiv kille, men har svårt att orka med hög aktivitet under långa stunder och behöver ha möjlighet att gå undan och vila på sval plats, dricka extra mycket vatten och får inte vara för varmt klädd”.

”… När diagnosen fastställdes följde en tid av sorg över att ens barn har en kronisk åkomma och oro för framtiden. Oron för mobbing och utanförskap finns naturligtvis kvar, tillsammans med en viss känsla av skuld och stress - det gäller ju att alltid se till att det finns en sval plats att vila på, att mediciner och extra vatten är med, sonen har också vid flera tillfällen fått avstå eller fått sluta med idrotter som han helt enkelt inte orkat med”.

”Barnen har nu blivit äldre vilket medför en psykologisk aspekt, de jämför sig med andra jämnåriga och tycker inte de håller måttet. Sonen har vid flera tillfällen blivit retad för sitt utseende. De få tänderna medför att sonen har ett annorlunda tuggmönster, vilket han tyvärr också blivit retad för.

Jag vet att känslan av att inte duga är en del av att vara tonåring, men att dessutom vara ”annorlunda” gör vägen än mer stenig”.

Jag vill inte lägga ut brevet som helhet här med hänsyn till mina barn, men ska du söka vårdbidrag och behöver hjälp skickar jag det till dig.

Merkostnader
Om man anser att det finns en ekonomisk skillnad att ha ett barn med ED jämfört med ett barn utan ED kan man ansöka om merkostnader.

Merkostnader vid ED kan vara inköp av hudkrämer, tandvårdprodukter, specialmat, mediciner eller bordsfläktar. Det kan vara installation av luftkonditionering, transport till och från olika sjukvårdinrättningar eller att man behöver tvätta sängkläder oftare då de blir kladdiga av hudkrämen.

Viktigt är att ange summor på vad saker man inhandlat, hur många kilometer man färdats till och från olika vårdinrättningar.

Vi har fått ersättning för merkostnader för sjukresor, medicin, ”extraresor” på fritiden (som behöver göras då för att det är för varmt att gå/cykla och utföra en aktivitet), bordsfläktar. Ett par av sakerna hade jag inte kvitton på, men yrkade ändå (och fick igenom…). Vi fick också ersättning för kostnaden för medlemskap i ED-föreningen.

Glöm inte de ”små” utgifterna. Jag gjorde helt enkelt så att jag gick till Apoteket och löste ut en omgång mediciner, handlade det som var ”ED-relaterat” exempelvis Superfloss, Viscotears, hudkräm, små tandmellanrumsborstar – allt vid samma tillfälle, tog kopia på kvittot och bifogade vårdbidragsansökan. Man får räkna ut hur mycket det går åt per månad eller per år och ange det.

Spara alla kvitton!

ED medför inte synnedsättning, men väl ljuskänslighet och torra ögonslemhinnor vilket beror på den minskade sekretionen hos personer med ED. Jag har också noterat att större andel personer med ED än personer utan ED bär glasögon.

Vår son har glasögon och vid första vårdbidragsansökningen fick vi, efter att jag angivit ovanstående, ersättning för hälften av kostnaden för glasögonen. Man kan ju alltid försöka…

Läkare/tandläkarintyg
För att styrka det man sagt behövs läkarintyg. Jag bifogade intyg från båda barnens tandläkare, från sonens barnläkare och även hans öronläkare (sonen hade många öroninflammationer som liten och har nu nedsatt hörsel till följd av detta). Att skaffa läkarintyg tog tid, jag fick ringa och stöta på flera gånger.

Nedan följer några exempel på vad våra tandläkare och läkare skrev. Är era läkare/tandläkare osäkra på var de ska skriva – hör av er så skickar jag kopia på intygen.

…”Som ett resultat av Ektodermal Dysplasi har pojken endast x antal permanenta tänder. Detta innebär mer eller mindre intensiva perioder inom tandvården för pojken under hela uppväxten”…

…”Flickan saknar anlag för X,X,X och X. Tänderna X,X, och X har avvikande anatomi. Orsaken är kopplat till att flickan har Ektodermal Dysplasi. Flickan kräver och kommer att kräva omfattande odontologisk vård i form av tandreglering, kirurgi och protetik”….”avsätta betydande tid utanför hemorten”…

Kompletterande information
Jag bifogade också Socialstyrelsens informationsbroschyr om ED:

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/hypohidrotiskektodermaldysplas

Skickade också med ett papper där jag kort beskrivit ED och sonens besvär och som jag brukar dela ut till tränare och lärare och andra i hans närhet.

Slutligen bifogade jag kopia på bekräftelsen på vilken typ av ED vi har.

Försäkringskassans undersökande samtal
Försäkringskassans representant och den sökande gör upp en tid då representanten ringer för ett undersökande samtal.

Jag upplevde att samtalet var jobbigt. Det tog lång tid och det ställdes många frågor. Då man skulle fokusera på negativa aspekter i vardagen var jag noga med att inte barnen lyssnade.

Det är viktigt att vara väl förberedd. Jag hade alla papper framför mig och hade innan räknat en del på hur långt vi åkt till olika vårdinrättningar och hur ofta och hur lång tid ex rengöring av tandskenor tar och hur mycket tid man lägger på kontakter med sjukvård och myndigheter och extra stöd för barnen att klara vardagen med ED.

Negativ aspekt? Något jag funderade mycket på då jag ansökte var hur det jag skriver kommer att påverka mina barn i framtiden, exempelvis då de ska söka försäkringar och annat. När man ansöker om vårdbidrag ”blottar” man ju sitt barn en hel del. Min slutsats var ändå att vi behövde vårdbidraget under barnens uppväxt och att det mesta av informationen ändå står att finna i journaler och annat.

Jag antar att det är skillnader lokalt mellan olika Försäkringskassekontor och att olika handläggare gör olika bedömningar, men kanske det jag skrivit ger en viss vägledning i alla fall.

Vi har erhållit ett kvarts vårdbidrag för båda barnen tillsammans och för två år i taget, men jag vet att det kan variera mycket. När jag ansökte om vårdbidrag var våra barn ganska stora och kunde klara mycket själva.

Har du frågor och önskar hjälp – hör gärna av dig!

Ia Nielsen, Svenska ED-föreningen
070-347 59 56
ia.nielsen@spray.se


Share |

  © 2009 Svenska ED-föreningen. Webbansvarig